Laatste nieuws...

14-03-2019 - Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv
Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst. U kunt zich borgstellen voor een schuld (bijvoorbeeld een kredietfaciliteit) van uw bv bij een bank. U krijgt een regresvordering op uw bv als de bank de borgstelling heeft ingeroepen en u de schuld van de bv heeft voldaan. De bv kan u die vordering niet betalen, anders had de bank immers geen beroep op u gedaan. U wilt daarom het verlies op de regresvordering vervolgens aftrekken. Maar dat kan alleen als de borgstellingsovereenkomst die u met uw bv bent aangegaan, zakelijk tot stand is gekomen. Die zakelijkheid blijkt onder meer uit een redelijke vergoeding voor het risico dat u loopt als borgsteller. Dit is de vergoeding die een onafhankelijke derde zou eisen als hij hetzelfde risico zou lopen als u.

26-02-2019 - Nieuw btw-nummer eenmanszaken
Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Hiermee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om met een alternatief te komen voor het huidige btw-identificatienummer. Het huidige nummer bevat het burgerservicenummer, waardoor het te privacygevoelig is. U krijgt het nieuwe nummer eind 2019 uitgereikt. U kunt dit gebruiken op uw facturen en website. Het nieuwe nummer is een tijdelijke oplossing totdat er een nieuw ICT-systeem voor de btw wordt ingevoerd.

22-02-2019 - Brexit
Er is inmiddels het Brexit-loket geopend. Hier is onder meer een Brexit-scan te vinden, waarmee u kunt nagaan welke gevolgen de Brexit heeft voor uw bedrijf. Zie https://www.brexitloket.nl/

30-10-2018 - Rabobank en ABN Amro missen derivaten-deadline
Het gaat ABN Amro en Rabobank niet lukken om de deadline die was gesteld voor het afhandelen van het derivatendossier te halen. Waarschijnlijk zal een derde van de mkb'ers pas in de loop van 2019 een compensatievoorstel krijgen van de banken.

20-06-2018 - Compensatieregeling bevallen zelfstandigen ook voor meewerkende echtgenote zonder inkomen?
Meewerkende echtgenoten kunnen evenals zelfstandigen en beroepsbeoefenaren een beroep doen op een compensatie in plaats van een zwangerschaps- c.q. bevallingsuitkering, als zij bevallen zijn in de periode na 7 mei 2005 en voor 4 juni 2008. Dit beroep op compensatie is mogelijk in het tijdvak van 15 mei tot en met 30 september 2018. Als je de regeling leest, is het onduidelijk of de meewerkende echtgenote zonder inkomen óók een beroep op die regeling kan doen. Uiteindelijk geeft de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) uit de Wet arbeid en zorg (WAZO) de uitkomst. In de compensatieregeling wordt namelijk vermeld dat de uitkering wordt aangemerkt als een uitkering op grond van de WAZO.

27-02-2018 - In 2020 bijtelling voor de (lease)fiets van de zaak
Staatssecretaris Snel wil een eenvoudiger fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’. Voor de auto van de zaak wordt het privégebruik belast door een bijtelling. Maar voor de fiets van de zaak wordt het privégebruik berekend op basis van privékilometers maal de kilometerprijs van de fiets. Het Rijk laat met deze vereenvoudiging van de fietsregeling zien dat het barrières wil slechten, die het enthousiasme voor een fiets van de zaak kunnen temperen. Daarom wordt in overleg met de branche onderzocht hoe een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling vorm kan krijgen. De uitwerking daarvan wordt meegenomen in het Belastingplan 2019, waarna de maatregel in 2020 in werking kan treden.

19-02-2018 - Loonkostenvoordelen 2018 nu ook voor in dienst nemen/houden WAO-en WAZ-uitkeringsgerechtigden
De premiekortingen voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte werknemers en scholingsbelemmerden en het in dienst houden en herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer uit 2017 kunnen nu in loonkostenvoordelen vanaf 1 januari 2018 ook worden voortgezet voor mensen met WAO- en WAZ-uitkeringen. Door de herziening van premiekortingen in loonkostenvoordelen zouden die voordelen per 1 januari 2018 voor die doelgroep vervallen. De vele kritiek hierop heeft geleid tot een reparatie in de Wet tegemoetkomingen loondomein via de Verzamelwet SZW 2018. Hierdoor zijn de betreffende loonkostenvoordelen vanaf 1 januari 2018 nu ook mogelijk voor het in dienst nemen/houden en herplaatsen van mensen met een WAO- of WAZ-uitkering.

12-02-2018 - Regels payrolling wijzigen: bereid u voor op de gevolgen
De positie van payrollmedewerkers moet verbeteren. Hiertoe is een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit voorstel wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aangepast, waardoor het niet meer mogelijk is om de regels inzake de uitzendovereenkomst toe te passen. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de verlengde ketenregeling van 5,5 jaar niet gebruikt kan worden en er geen uitzendbeding mag worden gehanteerd. Voor bedrijven die payrollmedewerkers inhuren, zal dit vaak betekenen dat de flexibiliteit vermindert en dat de personeelskosten zullen stijgen.

01-08-2017 - Renteswap behoort niet tot eigenwoningschuld en is dus niet aftrekbaar
Een man en vrouw herfinancieren hun eigenwoningschuld met een kredietovereenkomst van ruim € 4,5 miljoen. Deze overeenkomst bestaat uit twee leningen met een variabele rente en twee swapovereenkomsten. De man brengt alle rente in aftrek, maar de inspecteur weigert de aftrek. Terecht, oordeelt de Hoge Raad. Alleen de kosten die direct samenhangen met het opnemen, verlengen of aflossen van een eigenwoningschuld worden hiertoe gerekend. De samenhang tussen het aangaan van de eigenwoningschuld en de renteswapovereenkomsten is onvoldoende om de renteswap te kwalificeren als aftrekbare kosten voor de eigen woning.

19-07-2017 - Restschuldregeling eigen woning niet verlengd
De restschuldregeling voor de eigen woning verlengen tot na 31 december 2017? Daar voelt demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën niets voor, zo heeft hij te kennen gegeven in antwoord op Kamervragen. De restschuldregeling was ingevoerd per 29 oktober 2012, met als doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Deze regeling loopt op 31 december 2017 af. Toen de regeling ingevoerd werd, was er al voor gekozen dat deze maatregel tijdelijk zou zijn. Volgens Wiebes blijkt nu dat het herstel van de woningmarkt sterker is geweest dan toen kon worden verwacht. Verlenging van deze regeling is dus niet nodig – en zou bovendien fiscale derving als gevolg hebben.

06-06-2017 - Handhaving Wet DBA verder opgeschort tot 1 juli 2018
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hoeven daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking. Voor kwaadwillenden geldt dat niet. Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het opschorten van de handhaving met een halfjaar. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen zo voldoende tijd om hun werkwijze aan te passen.

22-03-2017 - Maximale betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen
Grote ondernemingen moeten een maximale betaaltermijn van 60 dagen hanteren in hun overeenkomsten met MKB-bedrijven en zzp’ers. Overeenkomsten met een langere betaaltermijn worden nietig verklaard en van rechtswege omgezet in overeenkomsten met een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt het grootbedrijf pas na 30 dagen? In dat geval is het bedrijf van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de dagen waarmee de 30-dagentermijn wordt overschreden. Dit staat in het initiatiefwetsvoorstel ‘Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen’, dat de Eerste Kamer op 7 maart jl. heeft aangenomen.

13-03-2017 - OVB 2% bij woningen in gebruik als bedrijfspand
Een woning die in gebruik is als kantoor of praktijk, kan toch worden gekocht met 2% overdrachtsbelasting (OVB). Voorwaarde is dat het pand met relatief eenvoudige aanpassingen zijn oorspronkelijke woonfunctie weer kan terugkrijgen. Alleen bij twijfel is ook de publiekrechtelijke bestemming van het pand van belang. Dat oordeelt de Hoge Raad in drie van de vier zaken, waarbij panden (een woning, een stadsvilla en een boerderij) oorspronkelijk een woonfunctie hadden, maar die na aankoop en na verbouwing in gebruik genomen als bedrijfspanden. De eigenaren hebben ten onrechte 6% OVB betaald.

03-02-2017 - Gebruik nummerplaatgegevens voor fiscale controle toch niet toegestaan
Een man krijgt naheffingsaanslagen loonbelasting opgelegd, omdat hij ten onrechte geen bijtelling privégebruik voor zijn auto van de zaak heeft aangegeven. De Belastingdienst heeft daarbij gebruik gemaakt van nummerplaatgegevens die de politie verzamelt via de Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s. Dat mag niet, oordeelt de Hoge Raad. Dit is een inbreuk op de privacy, waarvoor geen precieze wettelijke grondslag bestaat. De algemene taakomschrijving van de Belastingdienst noch enige (andere) wettelijke bepaling kwalificeren als een zodanige grondslag.

23-01-2017 - Hypotheekachterstand sneller geregistreerd
Vanaf 1 januari leiden achterstanden op de hypotheekbetaling eerder tot een negatieve notering bij het Bureau Krediet Registratie. Met een negatieve BKR-registratie zijn de mogelijkheden om nieuwe leningen aan te gaan zeer beperkt. In plaats van na 120 dagen registreert het BKR vanaf 1 januari achterstanden op de hypotheekbetaling al na 3 maanden. Dit sluit volgens het BKR meer aan bij internationale standaarden. Banken moeten hierdoor achterstanden eerder bij het BKR melden.

Aparte registratie restschuld
Vanaf 1 januari worden restschulden die ontstaan zijn na verkoop van de eigen woning met een eigen code bij het BKR geregistreerd. Hierdoor is de aard van de schuld beter zichtbaar en dus kan een consument beter controleren of zijn BKR-notering terecht is.

Mobiele telefoon en hypotheek
Vanaf 1 mei 2017 kan ook een telefoon die door de telecomaanbieder bij een abonnement wordt gegeven invloed hebben op de hypotheekmogelijkheden. Als 250 euro of meer van de toestelprijs in het abonnementsgeld wordt verrekend, moet dit voortaan als lening bij het BKR worden gemeld. Dit moet voorkomen dat consumenten onverantwoorde kredieten afsluiten en hierdoor in betalingsproblemen komen.

De invloed van kleine kredieten met een korte looptijd op de maximale hypotheek is relatief groot. Eerder al werd duidelijk dat ook de mogelijkheid tot roodstaan en private leasecontracten de hypotheekmogelijkheden beperken.

16-01-2017 - Voorkom belastingrente: laat aanslagen tijdig aanpassen
Heeft uw cliënt een te lage voorlopige aanslag IB of Vpb 2016 gehad? In dat geval moet uw cliënt – bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar - vanaf 1 juli 2017 belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8%!) betalen over het bij te betalen bedrag. Dat effect kunt u beperken door de aanslag uiterlijk 24 maart 2017 te laten verhogen. Er wordt immers geen belastingrente berekend zodra 14 weken zijn verstreken nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen. Als u uiterlijk 24 maart 2017 de aanslag laat aanpassen, dan eindigt de 14-wekentermijn op 30 juni 2017. Er wordt dan alleen nog belastingrente berekend als het belastbare bedrag later (nog) hoger blijkt te zijn.

27-12-2016 - Uitfaseren DGA-pensioen eigen beheer uitgesteld
Als gevolg van een mogelijke tegenvaller in de vennootschapsbelasting heeft de staatsecretaris verzocht om uitstel van de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. De Eerste Kamer heeft dat uitstel verleend. De staatssecretaris wil nu eerst onderzoeken wat deze gevolgen precies zijn en vervolgens een wijzigingsvoorstel (novelle) indienen. Voorlopig betekent dit dat nog niet kan worden besloten om pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV).

07-12-2016 - Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen – nu al uitstel
De Tweede Kamer heeft op 17 november jl. het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen. Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer, die er op 20 december – naar alle waarschijnlijkheid – ook mee instemt. Hierdoor is het per 1 januari 2017 niet meer mogelijk om nieuwe pensioenaanspraken van de DGA in eigen beheer uit te voeren. Voor het premievrij maken van bestaande regelingen stelt de staatssecretaris 31 maart 2017 als nieuwe deadline. Deze deadline geldt ook voor het terughalen van extern verzekerde pensioenkapitalen. Of er in de periode tot 31 maart 2017 ook nieuwe aanspraken in eigen beheer mogen worden toegekend, is onduidelijk.

23-11-2016 - Verplichtstelling e-factureren aan de Rijksoverheid
Met ingang van november 2018 zijn overheden op grond van de Europese richtlijn inzake e-factureren (EU/55/2014) verplicht bij overheidsopdrachten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 al over op e-factureren. Medeoverheden volgen daarna en vele nemen nu de eerste stappen om e-factureren binnen hun organisatie te implementeren.

Wat betekent dit voor het aanleveren van facturen aan de overheid. Erwin Wulterkens, Regisseur Digitalisering Inkoop van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een toelichting over e-factureren richting de Rijksoverheid, hetgeen al langere tijd wordt toegepast in de praktijk en gaat ook in op de verplichtstelling per 1-1-2017.

15-06-2016 - Tip salarisadministratie: pas de Studenten- en scholierenregeling toe
Veel studenten en scholieren gaan rond de vakantieperiode aan de slag. De een zal daarbij kiezen voor een flinke vakantiebaan, terwijl de ander wellicht voorkeur heeft voor een zaterdagbaantje. Ongeacht de keuze van de betreffende student of scholier zal hij of zij in de ene maand veel uren werken en in de andere maand maar heel weinig (of zelfs geheel niet). Belangrijke oorzaak daarvan is het feit dat studenten en scholieren zelf nog een bepaalde periode met vakantie gaan. De vraag is dan: welke tijdvaktabel moet er worden toegepast?

10-06-2016 - Denk aan de 6-maandstermijn voor oprichting BV
Voor de inbreng van een onderneming in een BV kunt u zich baseren op cijfers die niet ouder zijn dan zes maanden. Voorheen was die termijn nog vijf maanden. Bovendien is bij de inbrengbeschrijving geen accountantsverklaring meer nodig. Aansluiting bij de cijfers uit de jaarrekening per 31 december 2015 is praktisch en bespaart uw cliënt kosten. Er hoeven immers geen tussentijdse cijfers te worden opgesteld. U moet er dan wel voor zorgen dat de BV uiterlijk op donderdag 30 juni 2016 is opgericht.

05-02-2016 - Einde VAR definitief 1 mei 2016
De VAR wordt definitief afgeschaft op 1 mei 2016, nu de Eerste Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De toezeggingen van staatssecretaris Wiebes blijken nu dus voldoende om het wetsvoorstel in veilige haven te loodsen. De implementatiefase begint op 1 mei en loopt door tot 1 mei 2017. Daarna geldt alleen het nieuwe systeem van modelovereenkomsten. Een onafhankelijk expertpanel gaat de modelovereenkomsten juridisch toetsen. Of het systeem van modelovereenkomsten een substantiële verbetering is ten opzichte van de VAR is nog steeds onzeker. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen.

30-01-2016 - Verrekening niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij overlijden in begin van het jaar
Stel, uw cliënt is IB-ondernemer. Hij overlijdt aan het begin van het jaar. In het voorafgaande jaar had hij verlies geleden, waardoor de zelfstandigenaftrek over dat jaar als niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek (artikel 3.76, lid 5 Wet IB 2001) werd aangemerkt. Tot nu toe konden de erfgenamen van uw cliënt deze zelfstandigenaftrek niet verrekenen in de overlijdensaangifte, omdat uw cliënt in het overlijdensjaar niet aan het urencriterium voldeed. De staatssecretaris keurt echter goed dat de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst van het overlijdensjaar. De goedkeuring geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011.

25-01-2016 - Cijfers 31-12-2014 relevant voor drempelwaarden jaarrekeningregime
Voor het bepalen van het jaarrekeningregime (micro, klein, middel of groot) voor rechtspersonen die vallen onder BW2 Titel 9, moet worden gekeken naar twee opeenvolgende balansdata. De betreffende grenzen voor de regimes middel en groot zijn verhoogd vanaf jaarrekeningen die aanvangen op of na 1 januari 2016. Om te bepalen in welk regime de entiteit in een boekjaar valt, wordt naar de cijfers van dat jaar en het voorgaande jaar gekeken. Daarbij mag voor deze vergelijkende cijfers al worden uitgegaan van de verhoogde grenzen.

18-01-2016 - Personeels-bv valt onder de uitzend-cao
Een personeels-bv waarop geen andere cao van toepassing is, valt ook onder de werking van de cao voor Uitzendkrachten (ook wel uitzend-cao of ‘Abu-cao’ genoemd). Dit heeft de kantonrechter onlangs bepaald. De gevolgen hiervan zijn tweeledig. Enerzijds zal de personeels-bv moeten voldoen aan de eisen van de cao en premies moeten betalen aan het sociaal fonds. Anderzijds biedt de cao ook voordelen. Een van die voordelen is het feit dat er voor langere tijd meerdere contracten kunnen worden afgesloten: 6 contracten in 4 jaar. Een opvallende, verstrekkende uitspraak.

12-01-2016 - Meld wijzigingen in eigenwoninglening op tijd
Heeft uw cliënt op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij familie of bij zijn eigen BV) en heeft hij die lening in 2015 gewijzigd? Maak hem er dan op attent dat hij dit vóór 1 februari 2016 moet melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te behouden. Heeft uw cliënt in 2015 een woning gekocht met een lening van zijn ouders of van zijn eigen BV? In dat geval kan hij de rente alleen in aftrek brengen op zijn box-1-inkomen als hij de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dit wil zeggen bij de aangifte IB 2015, maar uiterlijk op 31 december 2016.

21-12-2015 - Meldplicht eigenwoninglening bij familie of eigen BV
Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van de familie of van de eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op het box-1-inkomen als de gegevens over die lening tijdig zijn gemeld bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2015. Dient u de IB-aangifte 2014 pas na 31 december 2015 in, dan moet u de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar hebben gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek over 2014. Dat geldt ook voor de rente over 2015 bij wijzigingen in een eigenwoninglening bij de familie of eigen BV in 2015. Die kunt u nog melden tot 1 februari 2016.

19-10-2015 - Jaarrekening- en deponeringsplicht na ontbinding vennootschap
Het bestuur van een ontbonden vennootschap is verplicht om de jaarrekening(en) van het reeds verstreken jaar c.q. de reeds verstreken jaren op te maken en te deponeren. Dit geldt echter niet ten aanzien van het jaar waarin de vennootschap op houdt te bestaan. Wel is er voor vennootschappen waar op het moment van ontbinding nog baten waren, een verschil tussen het moment van ontbinding en het moment dat de vennootschap daadwerkelijk ophoudt te bestaan. Dat is pas het geval als de vereffening is afgerond. Tijdens de vereffeningsperiode hebben de vereffenaars (vaak de voormalige bestuurders) wat betreft jaarrekeningverplichtingen dezelfde verantwoordelijkheden als bestuurders.
Indien de vereffeningsperiode over het einde van het lopende boekjaar heen gaat, zal over dat jaar dus ook nog weer een jaarrekening moeten worden opgemaakt en gedeponeerd. Indien in het boekjaar over de vennootschap het faillissement wordt uitgesproken, speelt bijna dezelfde situatie. Over het lopende jaar heeft het bestuur geen jaarrekeningverplichtingen meer, omdat het beheer en de beschikking over het vermogen van de vennootschap na het faillissement bij de curator liggen. Ook in deze situatie geldt dat het bestuur nog wel verantwoordelijk blijft voor het opmaken en publiceren van de jaarrekeningen van de voorgaande boekjaren.

09-10-2015 - Enkele wijzigingen in de Wet WOZ per 1 oktober 2015
Huurders krijgen van de gemeente vaak geen WOZ-beschikking, omdat zij geen onroerendezaakbelasting betalen. Sinds 1 oktober 2015 weegt de WOZ-waarde echter zwaarder mee bij de bepaling van de maximale huur. Hierdoor hebben huurders een groter belang gekregen bij de WOZ-waarde. De gemeenten moeten daarom nu ook een WOZ-beschikking afgeven aan iemand die een buiten de belastingheffing gelegen belang heeft bij de WOZ-waarde. Verder is het vervallen van de Fierensmarge geformaliseerd en is de mogelijkheid gecreëerd om bezwaar (en beroep) in te stellen tegen een te lage WOZ-waarde.

31-07-2015 - Tijdelijk belastingvrij terugstorten te veel betaalde inleg of premie
Het kan gebeuren dat uw cliënt in een jaar meer inlegt op zijn lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht dan de aftrekruimte (jaarruimte en/of reserveringsruimte) die hij tot zijn beschikking heeft. Dit kan zich ook voordoen bij de premie voor een lijfrenteverzekering. Laat uw cliënt het te veel betaalde terugstorten, dan leidt dit zonder nadere regelgeving tot een belaste deblokkering. Om dat te voorkomen, keurt de staatssecretaris tot eind december 2017 goed dat de te veel betaalde bedragen belastingvrij worden teruggestort. Hiervoor is wel een ‘verklaring geruisloze terugstorting’ nodig van de inspecteur.

21-07-2015 - VAR afgeschaft in 2016
De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Daardoor verdwijnt de VAR per 2016, als de Eerste Kamer na het zomerreces de wet aanneemt. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Omdat de Belastingdienst veel aanvragen verwacht, kunt u nu al overeenkomsten voorleggen.

26-06-2015 - Fiscaal voordeel personeelslening eigen woning vervalt
Als een werkgever een renteloze lening aan zijn werknemers verstrekt voor (de aankoop of verbetering van) een eigen woning, mag dat rentevoordeel nu nog op nihil worden gewaardeerd. In de Fiscale verzamelwet 2015 wordt echter voorgesteld om de vrijstelling (nihilwaardering) voor het rentevoordeel van de personeelslening te laten vervallen. Vanwege de stapsgewijze afbouw van de renteaftrek in de inkomstenbelasting levert die nihilwaardering voor werknemers in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting een toenemend voordeel op. Dat vindt de staatssecretaris ongewenst en daarom vervalt deze nihilwaardering.

23-06-2015 - Privévermogen erfgenaam voortaan beter beschermd
geërfde vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Bij zuivere aanvaarding is hij dat ook met zijn privévermogen. Een erfgenaam kan al onbewust zuiver aanvaarden doordat hij spullen meeneemt of een schuld van de erflater erkent. De regeling voor zuivere aanvaarding wordt nu zo aangepast dat daarvan pas sprake is als de erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt er een uitzonderingsclausule die het privévermogen van de erfgenaam beschermt tegen onverwachte schulden van de nalatenschap.

05-03-2015 - Dien schenkingsaangifte tijdig in
Heeft uw cliënt in 2014 een schenking ontvangen? Dan kan het zijn dat hij daarvan uiterlijk vóór 1 maart 2015 aangifte moet doen. Dat moet in ieder geval als een kind van zijn ouders een schenking heeft ontvangen van meer dan € 5.229. Maar ook als uw cliënt daarbij gebruik heeft gemaakt van de eenmalige vrijstelling (tot € 25.096) of de extra verhoogde eenmalige vrijstelling (tot € 52.281). Óf van de tijdelijk verhoogde vrijgestelde schenking van maximaal € 100.000. Uw cliënt kan alleen gebruikmaken van deze schenkingsvrijstellingen als hij daar om verzoekt bij de schenkingsaangifte.

12-02-2015 - Rekening werkgevers bij langdurige nuluren- of oproepcontracten kan fors oplopen
Een werknemer heeft geen recht op loon als hij niet werkt, staat in het Burgerlijk Wetboek (BW). Tenzij de werknemer niet werkt door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. De werkgever kan dit laatste uitsluiten in de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst. Sommige werkgevers zetten dezelfde nuluren- of oproepkrachten echter regelmatig langer in dan 6 maanden. Hierdoor moeten zij ook loon doorbetalen over de dagen of perioden dat die nuluren- of oproepkrachten niet werken (bijvoorbeeld bij minder werk of bij ziekte). Dat was nou juist niet de bedoeling van de werkgever met nuluren- of oproepcontracten.

03-02-2015 - Meld wijzigingen in eigenwoninglening op tijd
Heeft uw cliënt op of na 1 januari 2013 een eigenwoninglening gesloten bij een niet-bancaire instelling (bijvoorbeeld bij familie of bij zijn eigen BV) en heeft hij die lening in 2014 gewijzigd? Maak hem er dan op attent dat hij dit vóór 1 februari 2015 moet melden bij de Belastingdienst om renteaftrek te behouden. Heeft uw cliënt in 2014 een woning gekocht met een lening van zijn ouders of van zijn eigen BV? In dat geval kan hij de rente alleen in aftrek brengen op zijn box-1-inkomen als hij de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst. Dit wil zeggen bij de aangifte IB 2014, maar uiterlijk op 31 december 2015.

27-01-2015 - Verruimde eisen voor premiekorting jongeren 18-27 jaar vanuit werkloosheid?
Werkgevers die jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot 27 jaar in dienst nemen vanuit een WW-of bijstandsuitkering, mogen sinds 1 juli 2014 gedurende maximaal 2 jaren een premiekorting toepassen van maximaal € 3.500 per jaar. Mits er op of na 1 januari 2014 een dienstbetrekking is aangegaan voor ten minste 6 maanden en voor minimaal 32 uur per week. Op 6 november 2014 is bij de behandeling van de Verzamelwet SZW 2015 een amendement ingediend dat die vereiste 32 uren per week probeert bij te stellen naar 24 uren, om zo meer jongeren aan het werk te helpen. De beoogde inwerkingsdatum is 1 juli 2015 voor dienstbetrekkingen die op of na 1 juli 2014 zijn aangevangen.

20-01-2015 - Netto minimumloon verplicht volledig uitbetalen op bankrekening werknemer
Werknemers krijgen het netto minimumloon volledig op hun bankrekening uitbetaald. Werkgevers mogen geen bedragen meer inhouden op het minimumloon of een deel daarvan als onkostenvergoeding uitbetalen. Dit is één van de maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), dat als voorstel bij de Tweede Kamer is ingediend. De WAS is bedoeld om constructies te bestrijden die zijn bedoeld om de regels en cao-afspraken te omzeilen. Deze zogenoemde schijnconstructies leiden niet alleen tot verdringing van Nederlandse werknemers, maar ook tot het ontduiken van belasting en sociale premies. Hierdoor ontstaat oneerlijke concurrentie.

05-01-2015 - Nog dividend uitkeren in 2014 tegen laag box-2-tarief
Is uw cliënt directeur-grootaandeelhouder en van plan om zichzelf een winstuitkering te doen of om zijn aanmerkelijkbelangaandelen in zijn BV te verkopen? Laat hem dat dan nog dit jaar doen. Tot en met € 250.000 geldt in 2014 in box 2 immers het lagere inkomstenbelastingtarief van 22% (in plaats van 25%). Uw cliënt bespaart zo eenvoudig maximaal € 7.500 (3% over € 250.000) belasting. En heeft hij een fiscaal partner? Dan heeft ook de partner recht op het lage box-2 tarief. Ook als de aandelen niet op haar/zijn naam staan. In totaal kunnen zij samen dus in 2014 € 500.000 dividend (of winst bij verkoop van de aandelen) ontvangen tegen een tarief van 22%.

18-12-2014 - Geen aftrek levensonderhoud meer voor kinderen tot 21 jaar
Heeft u cliënten die gescheiden zijn en kinderen hebben jonger dan 21 jaar, voor wie zij geen recht hebben op kinderbijslag en hun kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering? In dat geval kunnen deze cliënten recht hebben op een forfaitaire aftrek voor de kosten van levensonderhoud van hun kind. Deze aftrek vervalt echter per 1 januari 2015. De ouder die de kinderalimentatie betaalt, heeft daardoor in 2015 minder draagkracht. Wijs uw cliënt er op dat hij dan nieuwe afspraken kan maken met zijn/haar ex-partner over de hoogte van de kinderalimentatie. Mochten zij er niet uitkomen, dan kan aan de rechter verzocht worden om de alimentatie te verlagen.

10-12-2014 - Zorg voor tijdige melding eigenwoninglening bij de familie of eigen BV
Heeft u cliënten die in 2013 een eigenwoninglening zijn aangegaan bij hun familie of bij hun eigen BV? In dat geval kunnen zij de rente alleen in aftrek brengen op het box-1-inkomen als zij de gegevens over die lening tijdig melden bij de Belastingdienst. Dat kan bij de aangifte IB 2013, maar dit moet uiterlijk zijn gedaan op 31 december 2014. Wordt de aangifte IB 2013 dus pas na 31 december 2014 ingediend, dan moet de melding dus al uiterlijk voor het einde van dit jaar zijn gedaan. Bij een niet-tijdige melding vervalt de renteaftrek van uw cliënt over 2013.

25-11-2014 - Meld beëindiging fiscale eenheid voor de btw
Een fiscale eenheid voor de btw tussen bijvoorbeeld een holding-BV en een of meerdere dochter-BV’s kan op een bepaald moment worden verbroken. Er kan ook een fiscale eenheid bestaan tussen een DGA en zijn (haar) BV, voor zover de DGA als een zelfstandig btw- ondernemer kwalificeert. Een fiscale eenheid tussen de DGA in loondienst en zijn/haar BV is in principe niet meer mogelijk. Toch kan er nog wel hoofdelijke aansprakelijkheid bestaan voor de btw-schulden uit de periode dat de fiscale eenheid nog wel kon bestaan. Om dit te voorkomen is het verstandig om de fiscale eenheid zo spoedig mogelijk schriftelijk op te zeggen.

21-11-2014 - Dien tijdig WBSO/RDA-aanvraag 2015 in...
Werkgevers die per 1 januari 2015 starten met innovatieve werkzaamheden en direct hun kosten willen verlagen, moeten de WBSO/RDA-aanvraag uiterlijk 28 november 2014 hebben ingediend, namelijk één kalendermaand vóór de start van de werkzaamheden. Zelfstandigen die met hun innovatieve werkzaamheden starten per 1 januari 2015 hebben nog tot 31 december 2014 om de aanvraag in te dienen. Innovatieve bedrijven kunnen hun kosten verlagen door gebruik te maken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research en Development Aftrek (RDA). De WBSO verlaagt de loonkosten en de RDA de overige kosten voor innovatieve werkzaamheden.

11-11-2014 - Inkomens boven de € 100.000 leveren flink pensioen in vanaf 2015
De nieuwe fiscale spelregels die vanaf 1 januari 2015 gelden voor de opbouw van pensioenaanspraken pakken vooral voor hen zeer negatief uit. Vanaf de genoemde datum is het niet meer mogelijk om over het deel van het salaris dat boven de € 100.000 ligt, fiscaal ondersteund pensioen op te bouwen. Deze beperking heeft zowel gevolgen voor de hoogte van het uiteindelijk te ontvangen ouderdomspensioen als voor het partnerpensioen. En daarbij gaat het dan niet om kleine bedragen; de gevolgen voor het pensioeninkomen zijn relatief fors.

28-10-2014 - Schenkingsvrijstelling uitgebreid naar woning in aanbouw en nader uitgelegd
Cliënten die in 2014 de belastingvrije schenking van maximaal € 100.000 ontvangen voor de aankoop van een nieuwbouwwoning, mogen een deel van de schenking ook besteden aan de aankooptermijnen die in 2015 vervallen. Voorwaarde is dat zij in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag hebben betaald. Wordt de belastingvrije schenking gebruikt voor de verbouwing of het onderhoud van een eigen woning, dan kan de schenking tot 1 januari 2017 worden besteed. De woning die wordt verbouwd moet wel in 2014 in het bezit zijn van de begunstigde. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen hierover.

29-09-2014 - Welke medewerkers presteren beter?
Hoger opgeleide werknemers die een goede relatie hebben met hun leidinggevende (of hun coach) functioneren in alle gevallen beter, zo blijkt uit onderzoek. Maar wat is een goede relatie? Vijf elementen bepalen of een relatie goed is. Eén: de leidinggevende begrijpt de medewerker, hij kan zich verplaatsen in hem en in zijn situatie. Dat wil overigens helemaal niet zeggen dat ze elkaars zienswijze altijd delen. Het gaat hierbij om het zich kunnen inleven in de ander. Erkennen en accepteren dat er meerdere zienswijzen en invalshoeken bestaan. Twee: de leidinggevende kan dit bereiken door passief en actief te luisteren. Maar kent u de andere drie elementen ook? Drie: de leidinggevende is in staat om de medewerker op een respectvolle manier meer inzicht te geven in zijn of haar eigen gedrag en de effecten hiervan op anderen. Vier: door het begrip en respect van de leidinggevende accepteert de medewerker de feedback en durft hij te reflecteren. Veiligheid is daarmee dus een van de belangrijkste voorwaarden. Vijf: de leidinggevende steunt de medewerker (vooral als het niet goed gaat, moeilijk, zwaar is of als situaties als lastig worden ervaren). Draaien we dit plaatje 180 graden om, dan zien we de tegenhangers: geen begrip, geen inlevingsvermogen, geen respect, geen steun en geen veiligheid zorgen ervoor dat een medewerker niet (echt) openstaat voor feedback. Reflectie, leren en beter presteren blijven dan uit. Natuurlijk geldt het omgekeerde ook voor de medewerker die een goede relatie met zijn leidinggevende wenst. Wederkerigheid is een kenmerk van een sociaal-emotionele rekening courant verhouding.

16-09-2014 - Deponeringstermijn bestuurders enig aandeelhouders bv ongewijzigd
SRA heeft onlangs geïnformeerd naar de status van het in te dienen wijzigingsvoorstel over de deponeringstermijn in gevallen waarin de bestuurders tevens de enig aandeelhouders van een bv zijn. Het ministerie van Justitie heeft aangegeven dat nog wordt gezocht naar een wetsvoorstel waarin dit kan worden opgenomen. Uit dit antwoord leidt SRA af dat op korte termijn geen wijziging is te verwachten. SRA: ‘Daarom geldt de huidige wettelijke regeling onverkort. Dat betekent dat in gevallen waarin de bestuurders tevens de enige aandeelhouders zijn, deponering uiterlijk op 8 december moet plaatsvinden. Dat is alleen anders als de statuten uitdrukkelijk bepalen dat een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering nodig is voor de vaststelling van de jaarrekening.’

08-07-2014 - Wiebes neemt werkkostenregeling op de schop
Na een uitgebreide internetconsultatie wordt de werkkostenregeling (WKR) aanzienlijk vereenvoudigd. In de brief die staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer stuurt staan diverse maatregelen die de administratieve lasten voor werkgevers terugdringen en de uitvoerbaarheid voor de Belastingdienst verbeteren.

De afgelopen jaren bestonden er twee regelingen voor werkkosten naast elkaar. Nu komt er één verbeterde regeling. In de nieuwe werkkostenregeling wordt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal bovendien niet langer de 'zakelijke gebruikseis' gelden. Indien een werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel werkgevers. Ook hoeft een werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. Voorheen moest dit per aangiftetijdvak bekeken worden. Een derde in het oog springende vereenvoudiging betreft het keuzeregime. Om de verbeterde aspecten budgetneutraal te kunnen dekken, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2% van de totale loonsom van een bedrijf.
De maatregelen worden meegenomen in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aangeboden zal worden aan de Tweede Kamer. De wijzigingen kunnen vervolgens per 1 januari 2015 in gaan.
De basis van de werkkostenregeling, die begin 2011 werd geïntroduceerd, blijft ongewijzigd. Met de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun personeelsleden tot een vooraf vastgesteld percentage van de totale loonsom onbelast van vergoedingen en verstrekkingen laten profiteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, een fiets en personeelsfeesten. Binnen de werkkostenregeling is het niet nodig om de verstrekkingen per werknemer bij te houden, maar kan dat bedrijfsbreed.

24-06-2014 - Wiebes kondigt aanscherping btw-controles in mkb aan
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangekondigd dat de Belastingdienst de controle op btw-teruggaafverzoeken in het mkb gaat aanscherpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de behandeling van de individuele negatieve norm (verzoeken om teruggaaf door bedrijven), de behandeling van de balansschulden (vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen omzetbelasting) en behandeling van de aangiften met aftrek voorbelasting zonder omzet. Wiebes doet deze uitlatingen in een brief aan de Tweede Kamer. Op de vraag op welke gebieden binnen de fiscaliteit de verwachte opbrengst van meer controles het grootst is, geeft Wiebes aan dat een aantal gebieden is geselecteerd bij de intensivering van het toezicht en de invordering. Daarvan maakt de aanscherping van btw-aangiften in het mkb deel uit.

Op 27 mei 2014 is het Referentie Grootboekschema 1.0 gelanceerd. Gaat dit het leven makkelijker maken?
Het doel van het Referentie Grootboekschema (RGS) is om een permanente koppeling te leggen tussen de boekhouding van een onderneming en interne en externe rapportages. Door een standaard koppeling met taxonomieën, zoals de NT, moet SBR mogelijk zijn zonder jaarlijkse aanpassingen door de onderneming.

Wie doet mee
Het RGS in ontstaan in een breed expertoverleg, waarbij diverse partijen betrokken zijn:
• Uitvragende partijen (Belastingdienst, CBS, KvK, banken)
• Softwareleveranciers (boekhoudsoftware en rapportgeneratoren)
• Intermediairs (koepels zoals NBA, SRA, Noab, NOB, maar ook Deloitte)
• Overige (Logius, UvA, etc.)

De uitvragende partijen hebben toegezegd hun uitvragingen te baseren op het RGS. De softwareleveranciers stemmen in met het implementeren van het RGS in hun software.

RGS en accountant

Voor de accountant biedt RGS de volgende voordelen:
• Eindelijk SBR op grootboekniveau toepassen (je zou dus vanuit de boekhouding kunnen rapporteren.) Maar ook de mogelijkheid om vanuit andere programma's boekingen naar de boekhouding te brengen.
• Doordat softwareleveranciers het SGR gaan toepassen is het gemakkelijker om van softwareleverancier (of van accountant) te wisselen.
• Brancheorganisaties zouden standaardrekeningschema's kunnen maken die vergelijking vergemakkelijken.

Stand van zaken
In december 2013 is versie 1.0 door de expertgroep vastgesteld. Deze is gelanceerd tijdens een conferentie op 27 mei 2014. Hierna volgt de verdere uitrol en evaluatie. Ook wordt op korte termijn de voorlopige governance vastgesteld. Gezien de nauwe relatie met SBR kan het zijn dat er ook een gezamenlijke governance ontstaat. Dit wordt nog nader onderzocht.

31 maart 2014 - Afkoop stamrecht in 2014
Vanaf 2014 is het toegestaan om een stamrecht af te kopen. Bij afkoop van het hele stamrecht in 2014 hoeft slechts te worden afgerekend over tachtig procent van de waarde van het stamrecht. Dat mag alleen als de ex­werkgever de koopsom voor het stamrecht vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt. Ook gedeeltelijke afkoop is mogelijk, maar de 80%­regeling is in dat geval niet van toepassing (artikel 39f Wet LB 1964 tweede tot en met het vijfde lid). Overigens, lang niet alle banken willen meewerken aan een gedeeltelijke afkoop. Naast de heffing van loonbelasting is er
eveneens 5,4 procent premie Zorgverzekeringswet verschuldigd tot een maximaal bijdrage­inkomen van € 51.414.

Zowel stamrechten die bij een commerciële uitvoerder zijn ondergebracht (bank of verzekeraar) als bij een stamrecht­bv ondergebrachte stamrechten kunnen worden afgekocht. Voor de duidelijkheid: de afkoopmogelijkheid geldt voor loonbelastingstamrechten en niet voor stamrechten die zijn ontstaan bij de inbreng van een onderneming in de bv.

10 februari 2014 - Lening van de zaak.
Een lening aan de eigen bv die bij het aangaan daarvan zakelijk is, kan door onzakelijk handelen van de geldverstrekker (veelal dga) een onzakelijke lening worden. Als de inspecteur een afwaarderingsverlies op die lening weigert, moet hij aannemelijk maken waarom de lening onzakelijk is geworden. Een lening aan de eigen bv die bij het aangaan daarvan zakelijk is, kan door onzakelijk handelen van de geldverstrekker (veelal de directeur-grootaandeelhouder) toch een onzakelijke lening worden. Dat kan tot gevolg hebben dat een afwaarderingsverlies op die lening fiscaal niet meer aftrekbaar is. De inspecteur moet het onzakelijke handelen dan wel met feiten en omstandigheden aannemelijk zien te maken. Deze bewijslast is zwaar, zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Welke maatregel neemt zakelijk handelende derde?
De inspecteur moet namelijk cumulatief aannemelijk maken op welk moment een zakelijk handelende derde in soortgelijke omstandigheden als de geldverstrekker (met onder meer de kennis die geldverstrekker heeft van de eigen bv) welke maatregel zou hebben genomen om zijn rechten – voortvloeiende uit de desbetreffende vordering – veilig te stellen, en in hoeverre die derde daarin dan geslaagd zou zijn.
Als blijkt dat een onafhankelijke derde in de desbetreffende omstandigheden ook een verlies zou hebben geleden, is het afwaarderingsverlies in zoverre toch aftrekbaar, zo oordeelde de Hoge Raad.

3 februari 2014 - Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moet u de gegevens over uw lening zelf aan de belastingdienst doorgeven. Ook wijzigingen hierin, dient u door te geven aan de belastingdienst! Doet u dit niet? Dan hebt u geen recht op (hypotheek)renteaftrek.

accountantskantoor

Laatste nieuws...

14-03-2019 - Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv
Staat u borg voor een lening van uw bv? Zorg er dan voor dat u een zakelijke borgstellingsvergoeding opneemt in de borgstellingsovereenkomst....Lees verder

Linked in  
Neem contact met mij op:
(uw email)